Betingelser for kjøp

PRISER
Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.
 
LEVERINGSBETINGELSER 
Segway Norge AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tillegg for frakt er kr 100.- ekskl. mva. Andre avtaler skal bekreftes fra selger med skriftlig ordrebekreftelse.
 
BETALINGSBETINGELSER
Ordinære betalingsbetingelser er forskudd eller kreditt etter avtale. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1 % per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.
 
VARENS ANVENDELSE
Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle vidresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.
 
ANSVAR
Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.
 
REKLAMASJONER
Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 6 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottaktilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.
 
RETUR
Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for ubrukt, uåpnet og standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- begrenset oppad til 40% av varens verdi. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur. Ved berettiget reklamasjon vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.
 
FORCE MAJEURE
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.
 
SALGSPANT
Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

FORBEHOLD
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.